Obsah

Školní metodik prevence

Školní program proti šikanování v ZŠ Tovačov

Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového chování ve škole. Tvoření školního programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. Školní program proti šikanování je klíčovou součástí Minimálního preventivního programu školy a Primární prevence rizikového chování žáků ve škole.

Číst dále

Kam se obrátit

Kam se obrátit o pomoc

Linka bezpečí

116000


Minimální preventivní program pro školní rok 2017 / 2018

Úvod

Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.: 14514/2007-51, který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná se orientovat se v dané problematice, je schopna vážit si svého zdraví, umí nakládat se svým volným časem a má osvojené základní sociální dovednosti.

Minimální preventivní program obsahuje základní strategii a zásady, kterými se řídíme při výchově a vzdělávání žáků. V průběhu každého školního roku monitorujeme situaci ve škole, všímáme si aktuálních problémů a vycházíme z předešlých pozitivních zkušeností. Každý výchovný problém vždy řešíme individuálně, hledáme jeho příčinu, snažíme se ji odkrýt, řešit ji rychle a pohotově. Jsme si dobře vědomi toho, že pro úspěch naší práce je zcela zásadní zdravé klima školy. Je nutné děti učit správnému chování a laskavým mezilidským vztahům. Jen pak lze žít v prostředí důvěry.

I v letošním školním roce zůstává hlavním principem prevence na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, smysluplné využívání volného času.
V tomto školním roce navážeme na již zaběhlé a osvědčené programy, ale chceme také dětem poskytnout akce nové, takové, které vycházejí z aktuální potřeby, aby odpovídaly dětem právě na to, co prožívají a co se jich dotýká. Budeme preferovat následující témata:

  •  Náznaky agresivity a nesnášenlivosti
  • Vulgární vyjadřování a slovní agresivita
  • Poruchy příjmu potravy, špatné stravování, návyky a složení stravy
  • Experimentování a užívání drog, škodlivých a návykových látek (kouření, alkohol)
  • Holocaust

Řízení a realizace preventivních aktivit

Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá Školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů, podílí se na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. Spolupracuje s výchovným poradcem školy.

Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů - 1. stupeň

Primární prevenci na 1. stupni má na starosti především třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti seznamují především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce učitel využívá různé metody, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, práci ve skupině. Navozuje příznivé psychosociální klima ve třídě, usiluje o všestranný rozvoj osobnosti žáka, spolupracuje s rodiči, upevňuje základní návyky žáků v rámci hygieny, životosprávy, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami. Pokládá základy etické a právní výchovy, snaží se včas odhalovat specifické poruchy učení i jiných postižení, soustředí se na včasné diagnostikování sociálně patologických jevů v třídním kolektivu.

Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů - 2. stupeň

S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce ve skupině, práce s médii, hraní scének, besed a přednášek. Druhý stupeň představuje větší prostor pro působení učitele v oblasti tvorby příznivějšího sociálního klimatu. Včasná diagnostika a intervence, spolupráce s odborníky je velmi důležitá. Je nutné se věnovat problematickým skupinám žáků nebo problematickým jednotlivcům. Důraz je třeba klást na prevenci šikany. V rámci prevence kouření a pití alkoholu je nutné žákům poskytnout co největší množství informací. Žák druhého stupně se učí zodpovídat za své zdraví i zdraví ostatních, učí se vytvářet eticky hodnotné postoje a způsoby chování. K navozování příznivého společenského klimatu ve třídě slouží také organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu, školy v přírodě atd. Žáci jsou také vedeni v rámci jednotlivých předmětů k ekologicky uvědomělému smýšlení. Dozvědí se o možnostech pomoci - kam se obrátit a jak postupovat v případě, že se právě závislost na návykových látkách stala součástí jejich života, jak se bránit různým formám násilí. Naučí se orientovat v základních právních normách, získají základní právní povědomí. Žáci 8. a 9. tříd získávají základní vědomosti o významu sexuálního života a možných rizicích.

Minimální preventivní program obohacují volnočasové aktivity, kroužky, sportovní činnosti a soutěže, výlety, exkurze, lyžařské výcvikové kurzy, škola v přírodě atd.

Minimální preventivní program je přístupný na webových stránkách naší školy, mohou se s ním seznámit rodiče i veřejnost. Je to otevřený program, který mohou rodiče i veřejnost připomínkovat a obohatit novými nápady.

Vypracovala: Mgr. Jana Ticháčková, ŠMP