Obsah

Děti si hrají

Organizace dne v mateřské škole

 

                                   

6:15 –8:30                  příchod dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, výtvarné a pracovní činnosti, individuální přístup

 

8:30 – 9:50                 komunitní kruh, pohybové aktivity, relaxační cvičení, jóga, hygiena, dopolední svačina

didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) zaměřené na rozvoj všech oblastí předškolního vzdělávání, rozvoj samostatnosti, kooperaci ve skupině , prožitkové vzdělávání, individuální přístup k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, logopedické hrátky, grafomotorická cvičení

                       

9:50 – 12:30               příprava na pobyt venku, pobyt venku zaměřený na pohybové aktivity, spontánní činnosti dětí, seznamování s přírodou, okolním světem, praktické činnosti, hygiena, oběd, příprava na odpočinek, odchod dětí domů po obědě                                                                                                           

                                 12:30 – 14:00             spánek a odpočinek, respektující rozdílné potřeby dětí, individuální péče dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, péče speciálně pedagogická, logopedická

 

                                 14:00 – 15:00       vstávání, oblékání, hygiena, odpolední svačina       

 

15:00 – 16:15             odpolední zájmové činnosti dětí (hry a činnosti dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností), v případě příznivého počasí mohou veškeré aktivity probíhat na školní zahradě, odchod dětí domů