Obsah

Školné a stravné

 

S d ě l e n í   pro rodiče o platbě školného pro školní rok 2023/2024

 

     Školné se bude hradit tak jako v loňském roce pouze bezhotovostně na účet školy č.ú. : 152 646 951/0300 a to DOPŘEDU (tj. v srpnu je hrazeno září atd.) vždy k 20. dni v měsíci (trvalé příkazy si prosím nastavte tak, aby mi platba byla připsána na účet k tomuto datu).

Výše školného od 1. 9. 2023 je navýšena na 500,-Kč za měsíc za jedno dítě, sourozenec hradí 400,-Kč. Pokud je dítě předškolák, tak jeho sourozenec hradí 500,-Kč.

Každé dítě má svůj variabilní symbol, pod kterým budete i nadále platby hradit. Noví žáci mají přidělen nový variabilní symbol, který zjistíte v mateřské škole. Prosím o pozornost při zadávání variabilního symbolu a také zvyšte pozornost při úhradách, bez uvedení tohoto symbolu nelze platbu identifikovat. Termíny úhrad pro školní rok 2023/2024:

 

ZÁŘÍ 2023                             18.8.2023

ŘÍJEN 2023                           20.9.2023

LISTOPAD 2023                    20.10.2023

PROSINEC 2023                   20.11.2023

LEDEN 2024                          20.12.2023

ÚNOR 2024                          19.1.2024

BŘEZEN 2024                       20.2.2024    

DUBEN 2024                       20.3.2024

KVĚTEN 2024                       19.4.2024

ČERVEN 2024                      20.5.2024

PRÁZDNINOVÝ MĚSÍC        30.6.2024

 

Dále chci upozornit rodiče, že platby za děti, které nebudou přihlášeny na prázdninový měsíc, budou zpět vráceny na účet, ze kterého platby byly uhrazeny. V případě uzavření mateřské školy mimořádným opatřením (např. covidová pandemie) žádám rodiče, aby hradili školné i přes tato opatření.

 

Žádám rodiče, aby mi jakékoliv změny nahlásili co nejdříve a to buď do kanceláře školy (t.č. 581731650) nebo na e-mail:

 

ekonomka@zstovacov.cz

 

Zpracovala: Jarmila Konečná, ekonomka školy

Schválil: Mgr. Bc. Leon Bouchal, ředitel školy

 

V Tovačově 21. června 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Platba stravného na září 2023 - nové děti

 

Stravné na září se platí v hotovosti v tyto dny:

Čtvrtek 31.8. 2023   7:00 - 12:00

Pátek  1. 9. 2023     7:00 - 12:00

nebo po domluvě s vedoucí školní jídelny pí Neubergerové, tel.581 731 305.

 

Stravné

 

 

Vedoucí školního stravování je paní Vladimíra Neubergerová a má kancelář v ZŠ, vchod je přes školní hřiště z ulice Podvalí.
Odhlašování a přihlašování obědů lze pouze den dopředu telefonicky 581 731 305 nebo na email: jidelnatovacov@seznam.cz  do 12:00 hodin u vedoucí školní restaurace paní Vladimíra Neubergerová.

Výše stravného na 1 dítě ve věku 3 – 6 let je 40,-Kč (2 svačiny a oběd).
Výše stravného na 1 dítě od věku 7 let a OŠD je 44,-Kč (2 svačiny a oběd).
Děti celodenní odebírají svačinu, oběd, svačinu.

 

Více v sekci: Školní jídelna