Obsah

Zelená škola

sdsa

Datum zapojení: podzim 2018

Web: rema-zelena.skola

O projektu: 

Pomocí projektu Zelená škola umožňuje žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn před počítačovou učebnou v základní škole, nebo v mateřské škole. Projekt naší tovačovské škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. Leták

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Škola má také k dispozici výukové materiály, aby efektivně šířila danou osvětu mezi žáky. Snad si všichni uvědomí, že tento odpad je nebezpečný pro životní prostředí a budou pečlivě recyklovat.

 aaa  ppp

 


EdLaB

a

Datum zapojení: podzim 2018

Web: www.slamka.cz a www.edlab.cz a youtube videa

O projektu: 

Zvýšení zájmu ze strany žáků o výuku, lepší fixace poznatků a zlepšení klimatu ve výuce. Současná generace je spjata s integrací informačních technologií do svého života a potřebuje v procesu získávání vědomostí se opírat o to, co je jí blízké, s čím má zkušenost a v čem nalézá naplnění známého rčení „Škola hrou“. Ve školách najde uplatnění při podpoře aktivní experimentální činnosti žáků v hodinách fyziky, biologie, chemie nebo environmentální výchovy s využitím specializovaných sad měřících sond, senzorů a příslušenství. Žáci mohou řešit úlohy ve formě laboratorních prací nebo problémových úloh formulovaných v souladu se školními vzdělávacími programy. Zde si můžete stáhnout leták meřících zařízení zde.

a  aa   sad

 


Ovoce do škol

OvoceDatum zapojení: podzim 2016

Web: www.ovocedoskol.szif.cz

O projektu: 

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

a