Obsah

lk

Výuka přírodních věd nově

Projekt je realizován  se 14 centry kolegiální podpory (základními školami), každá působí v jednom kraji ČR.

Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019 

Cíl projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů. Prostředkem ke splnění tohoto cíle je sdílení a prohloubení poznatků pedagogů v moderních technikách výuky přírodovědných předmětů se zapojením elektronických měřících zařízení  s důrazem na kooperaci učitelů a žáků při řešení jednotlivých didaktických problémů.

sa

 


asd

Vybudování učebny fyziky a chemie na Základní škole Tovačov

Cíl projektu: díky vybudování moderní učebny fyziky a chemie, zvýšení kapacity školy, zajištění konektivity a dalších dílčích opatření - zajistit zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání na ZŠ Tovačov

Odkaz: Publicita


df

Zelená škola

Doba realizace projektu: od roku 2019

Webové stránky: zde

Cíl projektu: Třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn před počítačovou učebnou v základní škole, nebo v mateřské škole. Projekt naší tovačovské škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


as

Hejtmanův pohár

Doba realizace projektu: od roku 2019

Webové stránky: zde

Cíl projektu: Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní z každého kraje České republiky. Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. Soutěží se na opičí dráze plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha má unifikovanou podobu a je možné ji postavit v každé tělocvičně či multifunkčním hřišti. Obsahuje elementární atletické prvky i práci s míčem a vlastním tělem. Na naší škole se zapojily všechny třídy a soutěžilo tedy přes 250 žáků. Dráha byla přizpůsobena pro první stupeň a také pro druhý stupeň. Soutěž je přizpůsobena tak, že sbíráte body za každou účast žáka, nahranou fotku a video ze soutěže, pozvání jiné školy, vytvoření vlastní hymny, nebo třeba z fandění při závodění. Nejsou důležité časy proběhnutí dráhy, ale aktivní účast.


ds

EdLab

Doba realizace projektu: od roku 2018

Webové stránky: zde

Cíl projektu: uplatnění při podpoře aktivní experimentální činnosti žáků v hodinách fyziky, biologie, chemie nebo environmentální výchovy s využitím specializovaných sad měřících sond, senzorů a příslušenství. Žáci mohou řešit úlohy ve formě laboratorních prací nebo problémových úloh formulovaných v souladu se školními vzdělávacími programy.


XFD

Ovoce a zelina do škol

Doba realizace projektu: od roku 2017

Webové stránky: zde

Cíl projektu: Tento projekt přetrvává z minulých let a jeho cílem je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí. Dalším školním projektem je projekt „Mléko do škol“, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí. V obou případech se jedná o projekty  Evropské unie a České republiky. Děti 1.- 9. tříd ZŠ mají nárok na 1 ks ovoce nebo zeleniny týdně a dále 1 ks neochuceného mléka/mléčného výrobku 1 x za 14 dní. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma.