Obsah


sd

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

odkaz zde 

 


EU

Program JAK v ZŠ a MŠ Tovačov

Naše škola využila již počtvrté výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. I tentokrát je projekt financován z prostředků ESF, nyní však nově prostřednictvím Operačního programu Jan Ámos Komenský a státního rozpočtu České republiky.   

Náš projekt má název Program JAK v ZŠ a MŠ Tovačov a jeho realizace je od 1.9.2023 do 31.12.2025. Projekt navazuje na úspěšnou realizaci dvouletého projektu Podpora ZŠ a MŠ Tovačov formou šablon III.

Projekt Program JAK v ZŠ a MŠ Tovačov je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání v MŠ i ZŠ, inovativní vzdělávání dětí v MŠ a žáků v ZŠ a účastníků zájmového vzdělávání v ŠD a tematická a komunitní setkávání.   

V průběhu celého projektu bude realizováno celkem 11 rozdílných aktivit. 

Jedná se o tyto aktivity:

Mateřská škola:

  • Školní asistent ZŠ - personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
  • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

 

Základní škola a školní družina:

  • Školní asistent ZŠ – personální podpora ZŠ
  • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ZŠ a ŠD
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a v ŠD
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

 

Získaná dotace ve výši 2 446 124,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání dětí v mateřské škole a žáků na základní škole. Zároveň dojde ke zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání dětí a žáků v Tovačově.

 

Projekt: „Program JAK v ZŠ a MŠ Tovačov, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004652. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Jan Ámos Komenský a státního rozpočtu ČR.


lk

Šablony III v ZŠ a MŠ Tovačov

Naše škola znovu využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II., která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.   

Náš projekt má název „Šablony III v ZŠ a MŠ Tovačov“ a jeho realizace je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023. Projekt navazuje na úspěšnou realizaci dvouletého projektu Podpora ZŠ a MŠ Tovačov formou šablon II.

Projekt šablony III je zaměřen na tato témata: personální podpora, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející využívání ICT ve výuce, spolupráce s rodiči dětí a žáků a spolupráce s veřejností.

V projektu jsou nově zahrnuty také samostatné aktivity pro děti navštěvující školní družinu.

V průběhu celého projektu budou realizovány tyto rozdílné aktivity. 

Jedná se o:

Mateřská škola:

 Chůva - personální podpora MŠ

 Projektový den ve škole

 

Základní škola:

 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

 Tandemová výuka

 Badatelský a čtenářský klub

 Nákup zařízení ICT a jejich využití při výuce

 Projektové dny ve škole

Získaná dotace ve výši 951.760,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání dětí v mateřské škole a žáků na základní škole včetně účastníků školní družiny. Zároveň dojde ke zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání dětí a žáků v Tovačově.


 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

sd

 


 

Naše škola

Naše škola


1

sd


asd

Venkovní výukový altán

Cíl projektu: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzělávání a celoživotní učení prostřednictvím vybudování venkovní učebny pro výuku na ZŠ Tovačov, která pomůže žákům I. a II. stupně v rozvoji klíčových kompetencí přírodních věd a cizích jazyků.

Odkaz: Publicita

Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011837

 


Stali jsme se pilotní školou projektu "Model systému podpory začínajících učitelů"

sd


lk

Šablony II v ZŠ a MŠ Tovačov

Naše škola znovu využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II., která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.   

Náš projekt má název „Šablony II v ZŠ a MŠ Tovačov“ a jeho realizace je od 1.8.2019 do 31.7.2021. Projekt navazuje na úspěšnou realizaci dvouletého projektu Podpora ZŠ a MŠ Tovačov formou šablon I.

Projekt šablony II je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející využívání ICT ve výuce, spolupráce s rodiči dětí a žáků a spolupráce s veřejností.

V projektu jsou nově zahrnuty také samostatné aktivity pro děti navštěvující školní družinu.

V průběhu celého projektu bude realizováno celkem 12 rozdílných aktivit. 

Jedná se o tyto aktivity:

Mateřská škola:

 Chůva - personální podpora MŠ

 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

 Projektové dny ve škole

 Projektové dny mimo školu

Základní škola:

 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

 Projektové dny mimo školu

Školní družina:

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD

 Projektové dny v ŠD

 Projektové dny mimo ŠD

 Tematické kluby pro děti a žáky

získaná dotace ve výši 1 752 853,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání dětí v mateřské škole a žáků na základní škole včetně účastníků školní družiny. Zároveň dojde ke zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání dětí a žáků v Tovačově.

 


ya

Naše škola je napojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.

Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.

Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.

You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

Web: zde


lk

Výuka přírodních věd nově

Projekt je realizován  se 14 centry kolegiální podpory (základními školami), každá působí v jednom kraji ČR.

Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019 

Cíl projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů. Prostředkem ke splnění tohoto cíle je sdílení a prohloubení poznatků pedagogů v moderních technikách výuky přírodovědných předmětů se zapojením elektronických měřících zařízení  s důrazem na kooperaci učitelů a žáků při řešení jednotlivých didaktických problémů.

sa

 


asd

Vybudování učebny fyziky a chemie na Základní škole Tovačov

Cíl projektu: díky vybudování moderní učebny fyziky a chemie, zvýšení kapacity školy, zajištění konektivity a dalších dílčích opatření - zajistit zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání na ZŠ Tovačov

Odkaz: Publicita


df

Zelená škola

Doba realizace projektu: od roku 2019

Webové stránky: zde

Cíl projektu: Třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn před počítačovou učebnou v základní škole, nebo v mateřské škole. Projekt naší tovačovské škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


as

Hejtmanův pohár

Doba realizace projektu: od roku 2019

Webové stránky: zde

Cíl projektu: Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní z každého kraje České republiky. Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. Soutěží se na opičí dráze plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha má unifikovanou podobu a je možné ji postavit v každé tělocvičně či multifunkčním hřišti. Obsahuje elementární atletické prvky i práci s míčem a vlastním tělem. Na naší škole se zapojily všechny třídy a soutěžilo tedy přes 250 žáků. Dráha byla přizpůsobena pro první stupeň a také pro druhý stupeň. Soutěž je přizpůsobena tak, že sbíráte body za každou účast žáka, nahranou fotku a video ze soutěže, pozvání jiné školy, vytvoření vlastní hymny, nebo třeba z fandění při závodění. Nejsou důležité časy proběhnutí dráhy, ale aktivní účast.


ds

EdLab

Doba realizace projektu: od roku 2018

Webové stránky: zde

Cíl projektu: uplatnění při podpoře aktivní experimentální činnosti žáků v hodinách fyziky, biologie, chemie nebo environmentální výchovy s využitím specializovaných sad měřících sond, senzorů a příslušenství. Žáci mohou řešit úlohy ve formě laboratorních prací nebo problémových úloh formulovaných v souladu se školními vzdělávacími programy.


XFD

Ovoce a zelina do škol

Doba realizace projektu: od roku 2017

Webové stránky: zde

Cíl projektu: Tento projekt přetrvává z minulých let a jeho cílem je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí. Dalším školním projektem je projekt „Mléko do škol“, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí. V obou případech se jedná o projekty  Evropské unie a České republiky. Děti 1.- 9. tříd ZŠ mají nárok na 1 ks ovoce nebo zeleniny týdně a dále 1 ks neochuceného mléka/mléčného výrobku 1 x za 14 dní. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma.