Obsah

Průběh vyučování

Rozpis zvonění:

Přípravné zvonění: 07:45 hod
1. hodina: 07:50 – 08:35 hod
2. hodina: 08:45 – 09:30 hod
Přípravné zvonění: 09:40 hod
3. hodina: 09:45 – 10:30 hod
4. hodina: 10:40 – 11:25 hod
5. hodina: 11:35 – 12:20 hod
6. hodina: 12:25 – 13:10 hod
7. hodina: 13:15 – 14:00 hod
8. hodina: 14:05 – 14:50 hod

Informace:

Přestávky mezi 1. a 2. vyučovací hodinou a 7. a 8. vyučovací hodinou jsou z důvodu odjezdů autobusů zkráceny na 5 minut.

Dětem z Klopotovic odjíždí autobus přesně v 15,00 hodin. Je možno je pustit ve 14,50 na autobus, ale vyučující příslušného předmětu musí mít žádost rodičů (omluvenku). Bez této žádosti (omluvenky) není možno tyto děti uvolnit z vyučování.

Při dvouhodinových praktických činností, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, volitelných předmětů lze po dohodě s ředitelem školy v případě 7. a 8. hodiny spojit bez přestávky a ukončit vyučování ve 14,50 hodin. Vyučující těchto předmětů o této skutečnosti prokazatelně informují rodiče (zákonné zástupce) žáků.

Způsob omlouvání žáků z výuky

Způsob omlouvání je uveden v našem Školním řádu. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat osobně, písemně, elektronickou poštou či telefonicky třídního učitele .bo vedení školy o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku přítjeti žáka. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáků. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky (výjimku může tvořit odborné vyšetření mimo Tovačov). Nebude-1i důvod nepřítomnosti žáka řádně a prokazatelně doložen omluvenkou v žákovské knížce (popř. v deníčku) podepsanou jedním ze zákonných zástupců do 3 pracovních dnů po ukončení jeho nepřítomnosti, bude jeho absence hodnocená jako neomluvená. Předem známou nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka před jejím započetím. V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka může žáka uvolnit z vyučování:

- na 1 vyučovací hodinu = vyučující příslušného předmětu,

- na 1 den = třídní učitel.

- na 2 a více dnů = ředitel školy.

V případě vážného podezření na zanedbáváni školní docházky bude třídní učitel po projednání svedením školy vyžadovat doplnění jakékoliv omluvenky od rodiče razítkem lékaře při každé nepřítomnosti. Zpětné omlouvání lélcařem nebude akceptováno. O zařazení do režimu absencí podléhající kontrole bude zákonný zástupce žáka školou informován prokazatelným způsobem, ovšem zařazení do režimu není vázáno na souhlas rodičů. V případě, že zákonný zástupce toto pravidlo nedodrží, nebude nepřítomnost žáka omluveno. Podezření ze záškoláctví vzniká např. při:

- časté krátkodobé absenci,

- nevěrohodnosti podkladů omlouvajících nepřítomnost žáka, především časté a opakované omlouvání absencí nevolností,

- častých a opakovaných pozdních příchodech na vyučování uvedených v třídní knize,

- neúčast pouze na odpoledním vyučování bez předchozí žádosti zákonného zástupce o pravidelné uvolnění, bolestmi hlavy, rodinnými důvody, nebo nepřítomnost ve škole prodlužující víkend (opakované absence v pátek či v pondělí),

- porušování léčebného režimu (žák je v době vyučování spatřen učitelem, jiným žákem, pracovníkem školy).

Škola může při podezření na záškoláctví či řešení neomluvené absence využít spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, které působí v rámci prevence rizikového chování, učinit oznámení o záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a případ bude řešen jako přestupek v komisi pro mládež. Další možné sankce pro zákonného zástupce, který neplní povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do školy, je vyloučení z hmoté nouze či trestní oznámení při podezření spáchání trestného činu ohrožení výchovy mládeže.