Obsah

Školní klub

Školní klub tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Je určen pro žáky 4. – 9. tříd. Nejde o pokračování školního vyučování. Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků v době po ukončení vyučování.

Školní klub probíhá převážně v kmenové třídě 4.A případně v oddělení školní družiny. K dispozici je také učebna informatiky s interaktivní tabulí, kuchyňka, venkovní učebna na školní zahradě, školní hřiště. K dispozici mají účastníci materiální vybavení učeben.

Školní vzdělávací program ŠK je sestaven na dobu jednoho školního roku. Při tvorbě obsahu vzdělávání se vychází z možností a podmínek školy, věkových zvláštností účastníků, jejich zájmového zaměření, personálních podmínek.

O školním klubu

V současné době má jedno oddělení:

Vedoucí vychovatelka Petra Klimešová 

  • 1. oddělení - vychovatelka Petra Nemravová 

 

Program pro děti ve školním klubu je zaměřen především na zájmovou a rekreační činnost. Seznamují se s novými výtvarnými technikami, své pohybové dovednosti rozšiřují prostřednictvím nejrůznějších sportovních her na zahradě družiny a na školním hřišti. Školní učivo mají možnost procvičovat formou didaktických her. Školní klub organizuje řadu různých akcí nejen pro děti. 

Provoz školního klubu

  • pondělí - pátek
  • 6:30 - 7:50 hodin ráno

 

  • pondělí - čtvrtek
  • 12:50 - 15:00 hodin 

 

!!! V době od 13:00 - 14:30 hodin bude probíhat hlavní program ve ŠK. !!!

 

Přihlášky do školního klubu rodiče získají u vychovatelky.

Odchod dítěte z ŠK

1) Pokud dítě vyzvedávají z ŠK rodiče, je nutný kontakt přes domácí telefon s vychovatelkou.

2)V případě samostatného odchodu dítěte z ŠK.

- viz vyplněná přihláška do ŠK

-v případě změny je nutné napsat písemnou omluvenku podepsanou zákonným zástupcem

- v případě potřeby využít tel. 605 748 946

Školné

Rodiče platí za docházku svého dítěte do školního klubu

100 Kč za jeden měsíc. Školné je stanoveno a je nutné uhradit v těchto termínech:

  • v červnu na období 1. pololetí šk. roku, tzn. září až prosinec 400 Kč
  • v prosinci na období 2. pololetí šk. roku, tzn. leden až červen 600 Kč

Jiný způsob úhrady je třeba dohodnout s vedením školy.