Obsah

       spp

Mgr. Linda Minxová – výchovný poradce pro 1. a 2. st.

 

Kontakt:                                 linda.minxova@zstovacov.cz

Konzultační hodiny:            (nebo kdykoliv v odpoledních hodinách po telefonické domluvě)

                     

Trápí se Vaše dítě se čtením psaním či počítáním?

                       Je učení pro dítě stresující?

Má Vaše dítě potíže se soustředěním a pozorností?

                      Můžu nějakým způsobem rozvíjet schopnosti mého dítěte?

Necítí se Vaše dítě mezi ostatními dětmi dobře?

 

V případě, že jste si položili některou z uvedených otázek, můžete se na mě obrátit …

 

 • poskytuji poradenství pro žáky, zákonné zástupce i pedagogy
 • pomáhám při řešení výchovných, výukových a osobních problémů žáků ve spolupráci se speciálním pedagogem
 • spolupracuji s odbornými institucemi (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, orgán sociálně-právní ochrany dětí, atd.)
 • realizuji individuální konzultace (školní i osobní problémy, vývojové poruchy učení a chování související s výukovými obtížemi)
 • zajišťuji péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • koordinuji spolupráci třídních učitelů se speciálním pedagogem

 

Mgr. Jana Ticháčková - školní metodička prevence pro 1. - 9. roč.

 

Kontakt:

TEL:                                 737 710 797                       

Email:                              jana.tichackova@zstovacov.cz

Konzultační hodiny:      pondělí 13.30- 16.00 hod. (nebo kdykoliv v odpoledních hodinách po telefonické domluvě)

 

 • vytvářím na začátku každého školního roku preventivní program školy, pomáhám s jeho realizací a průběžně ho vyhodnocuji
 • sleduji rizika a projevy sociálně patologických jevů ve škole, podílím se na jejich prevenci a pomáhám při řešení krizových situací
 • poskytuji poradenství a pomoc žákům, rodičům i učitelům v oblasti prevence a řešení rizikového chování - zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, cigarety), násilí a šikany, záškoláctví, vandalismus, apod.
 • zajišťuji metodickou pomoc ostatním učitelům v oblasti prevence i řešení rizikového chování, metodicky pomáhám třídním učitelům vytvářet příznivé klima v žákovských kolektivech, pomáhám při řešení krizových situací
 • spolupracuji na zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • poskytuji informační a metodické materiály v oblasti prevence rizikového chování
 • spolupracuji s různými školskými, krizovými, poradenskými institucemi

 

Prosím rodiče, jejichž dítě se necítí v kolektivu své třídy příjemně, aby včas informovali třídního učitele nebo metodičku prevence. Pokud se o problému nedozvíme, nemůžeme s tím nic dělat.

 

Mgr. Eva Životková - speciální pedagog

Kontakt:                            eva.zivotkova@zstovacov.cz

Konzultační hodiny:

 

Máte dítě se speciálně vzdělávacími potřebami?

              Potřebuje pomoc s přípravou vzdělávání?

Má Vaše dítě problém se začleněním do kolektivu ostatních spolužáků?

              Týká se jeho deficit sluchové nebo zrakové oblasti?

Je jeho řeč vadná, umí vyslovit správně všechny hlásky?

             Nevíte si rady, jak své dítě motivovat k učení?

 

Toto jsou otázky, na které se Vám pokusím odpovědět.

 

 • provádím speciálně pedagogickou intervenci v oblasti školního neúspěchu ve škole a na konci 1. třídy, kdy žáci umí číst a psát, vyhledávám tyto žáky
 • vytyčuji hlavní problém žáka, stanovuji plány pedagogické podpory
 • poskytuji žákům se speciálně vzdělávacími potřebami individuální hodiny speciálně pedagogické péče
 • pracuji jako školní logoped, který napravuje dětem vady řeči
 • zajišťuji speciální pomůcky a didaktické materiály pro žáky se SVP
 • spolupracuji s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení, s třídními učiteli, učiteli odborného předmětu

 

Mgr. Marcela Sedláčková – školní psycholog

Kontakt:

TEL:                                 605 748 946

Email:                              marcela.sedlackova@zstovacov.cz

Konzultační hodiny:     dle telefonické domluvy

 

S čím je možné se na mě obrátit?

Žáci

 • pokud máte problémy s učením, chcete se učit lépe, ale nevíte jak…
 • máte problémy se zapamatováním, těžko se vám soustředí…
 • rádi byste se zbavili trémy či strachu ze zkoušení, písemek…
 • ve třídě se necítíte dobře, nevyhovují vám vztahy ve třídě
 • máte jakékoli jiné osobní problémy, které byste chtěli probrat, nebo se kterými byste chtěli pomoci (vztahy, problémy v rodině, sebedůvěra, stres, úzkost, deprese atd.)

Rodiče (zákonní zástupci)

 • výchovné obtíže a problémy
 • výukové problémy dítěte a případné možnosti podpory dítěte
 • možnosti podpory, zvýšení potenciálu, nadání dítěte
 • osobnostní zvláštnosti dítěte, komunikace v období dospívání apod.
 • rodinné problémy, které mohou mít vliv na školní život dítěte a které chcete konzultovat (nebo si o nich jen s někým promluvit)
 • možnost posouzení intelektových schopností Vašeho dítěte

Učitelé

 • výukové problémy žáků, možnosti řešení
 • výchovné problémy žáků, komunikace a vztahy se žáky
 • atmosféra ve třídě, možnosti spolupráce na jejím zlepšení
 • prevence, zmapování i řešení negativních jevů ve škole (záškoláctví, šikana, apod.)
 • osobní problémy apod.

Konzultace jsou samozřejmě důvěrné, jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů. Všechny psychologické služby jsou poskytovány bezplatně.

Během pracovní doby probíhá kromě individuálních konzultací se žáky, jejich rodiči a pedagogy také pozorování ve třídách.

Na konzultaci se prosím vždy předem objednávejte – osobně či elektronicky, eventuálně přes telefonní linku školy.

 

Kariérový poradce v ZŠ a MŠ Tovačov

 

Kariérový poradce ZŠ a MŠ Tovačov je součástí týmu odborníků školního poradenského pracoviště.

 

Kontakt:                                                                                 Konzultační hodiny:

Mgr. Bc. Leon Bouchal, ředitel školy                                 Pondělí 13.00 – 16:00

                                                                                                 na základě předběžné dohody

e-mail: reditel@zstovacov.cz

tel.:      603 224 710

 

Náplň kariérového poradce:

 • předávání informací o nabídce oborů středních škol v regionu
 • organizace besed a exkurzí zaměřených na výběr vhodné střední školy
 • organizace návštěv zástupců středních škol v ZŠ a MŠ Tovačov
 • informační servis o výstavách a veletrzích středních škol v regionu
 • informační servis o konání dnů otevřených dveří středních škol v regionu
 • konzultace zaměřené na výběr vhodné střední školy
 • metodické vedení žáků a jejich zákonných zástupců při podání přihlášek na střední školy
 • metodické vedení žáků a jejich zástupců celým procesem přijímacího řízení na střední školy
 • poradenské služby v oblasti volby povolání

Prevence a preventivní program školy

Preventivni program školy vychází z pokynů MŠMT, č.j.: 14514/2007-51, který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuálni drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem preventivního programu je ve spolupraci s rodiči formovat osobnost žáka, ktérá je s ohledem na svůj věk schopna se orientovat se v dané problematice, je schopna vážit si svého zdraví, umí nakládat se svým volným časem a má osvojené základní sociální dovednosti.

Preventivní program školy obsahuje základní strategii a zásady, kterými se řídíme při výchově a vzdělávání žáků. V průběhu každého školního roku monitorujeme situaci ve škole, všímáme si aktuálních problémů a vycházíme z předešlých pozitivních zkušeností. Každý vychovný problém vždy řešíme individuálně, hledáme jeho příčinu, snažíme se ji odkrýt, rešit ji rychle a pohotově. Jsme si dobře vědomi toho, že pro úspěch naší práce je zcela zásadní zdravé klima školy. Je nutné děti učit správnému chování a laskavým mezilidským vztahům. Jen pak Ize žít v prostředí důvěry.

Preventivní program školy - zde (541.75 kB)
Postup školy při řešení neomluvené absence u žák - zde
Krizový plán školy pro řešení šikanování žáků - zde

 

 

Kam se obrátit

a

Linka bezpečí

s

Locika