Obsah

 

Školní  poradenské  pracoviště  spadá do  oblasti  poradenských služeb  ve škole.  Program pedagogického poradenství  zpracovává  a aktualizuje tým pracovníků školy:

výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň:          Mgr. Linda Minxová

speciální pedagog:                                       Mgr. Eva Životková

školní metodik prevence:                             Mgr. Jana Ticháčková

 

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným  zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí  školní  poradenské  služby  nezletilému  žákovi  je  informovaný  souhlas  jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

Náplň činnosti jednotlivých poradenských pracovníků ŠPP 

 • výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň:     Mgr. Linda Minxová

konzultační hodiny: pondělí 7.30 – 14.00 hod., (kdykoli po předchozí domluvě)

kontakt:  Mgr. Linda Minxová - 731568441      

 

Náplň práce výchovného poradce

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Poradenské činnosti

 • spolupráce   se   školskými   poradenskými   zařízeními  (pedagogicko -psychologická poradna,  speciálně  pedagogické  centrum)  a  středisky 
 • výchovné  péče  při  zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • vyhledávání  a  orientační  šetření  žáků,  jejichž  vývoj  a  vzdělávání  vyžadují 

zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky

 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava  podmínek  pro  integraci  žáků  se  zdravotním  postižením  ve  škole, 

koordinace poskytování poradenských služeb  těmto  žákům  školou  a  školskými 

poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků a  individuální  poradenství  v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem, zákonnými zástupci žáků)

 

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence 
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

 • speciální pedagog: Mgr. Eva Životková

konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě

kontakt:  eva.zivotkova@zstovacov.cz          

        

Náplň práce speciálního pedagoga

Speciální  pedagog  vykonává  činnosti  zaměřené  na  odbornou  podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou  podporu  a  péči  založenou  na  krátkodobých  či  dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Depistážní činnosti

 • vyhledávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  jejich  zařazení do speciálně pedagogické péče

 

Diagnostické a intervenční činnosti

 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • provádění, event.  zajištění  speciálně  pedagogické  vzdělávací činnosti,   činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních
 • participace na  vytvoření  individuálního  vzdělávacího  plánu  (v  kooperaci  s  třídním učitelem,  učitelem  odborného předmětu, s  vedením  školy,  se  zákonnými  zástupci žáka, se žákem…)
 • zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 
 • participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka 

 

Metodické a koordinační činnosti

 • příprava  a  průběžná  úprava  podmínek  pro  integraci  žáků  se  speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole
 • kooperace  se  školskými  poradenskými  zařízeními  a s dalšími  institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické  činnosti  pro  pedagogy školy
 • specifika  výuky  a  možnosti  žáků podle druhu a stupně postižení
 • návrhy  metod  a  forem  práce  se  žáky  -  jejich  zavádění  do výuky, instruktáže, využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • dokumentace  případů  a  její  zajištění  v  souladu  s  předpisy  o  ochraně osobních údajů, administrativa

 

 • školní metodik prevence: Mgr. Jana Ticháčková

konzultační hodiny: pondělí: 13.30 – 14.15 hod. pro žáky

                                   (pro rodiče kdykoli po předchozí domluvě)

kontakt: jana.tichackova@zstovacov.cz 

 

Náplní práce školního metodika prevence

Školní  metodik  prevence  vykonává    činnosti    metodické,    koordinační,    informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. 

Metodické a koordinační činnosti

 • tvorba preventivního programu školy
 • realizace aktivit školy zaměřených  na  prevenci  záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a   kriminálního   chování,   rizikových projevů sebepoškozování a dalších   sociálně patologických jevů
 • metodické vedení činnosti  pedagogických  pracovníků  školy v oblasti  prevence sociálně patologických  jevů 
 • vyhledávání  problémových  projevů  chování,  preventivní  práce s třídními kolektivy
 • příprava aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců 
 • koordinace   spolupráce   školy s orgány   státní   správy   a   samosprávy, mající v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • vedení  písemných  záznamů  umožňujících  doložit  rozsah  a obsah činnosti  školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření  

Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

 

Poradenské činnosti

 • poskytování  poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • spolupráce s třídními učiteli při  zachycování  varovných  signálů  spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

 

Zpracováno dle Vyhlášky 197 ze dne 2. 6. 2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 

Prevence a preventivní program školy

Preventivni program školy vychází z pokynů MŠMT, č.j.: 14514/2007-51, který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuálni drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem preventivního programu je ve spolupraci s rodiči formovat osobnost žáka, ktérá je s ohledem na svůj věk schopna se orientovat se v dané problematice, je schopna vážit si svého zdraví, umí nakládat se svým volným časem a má osvojené základní sociální dovednosti.

Preventivní program školy obsahuje základní strategii a zásady, kterými se řídíme při výchově a vzdělávání žáků. V průběhu každého školního roku monitorujeme situaci ve škole, všímáme si aktuálních problémů a vycházíme z předešlých pozitivních zkušeností. Každý vychovný problém vždy řešíme individuálně, hledáme jeho příčinu, snažíme se ji odkrýt, rešit ji rychle a pohotově. Jsme si dobře vědomi toho, že pro úspěch naší práce je zcela zásadní zdravé klima školy. Je nutné děti učit správnému chování a laskavým mezilidským vztahům. Jen pak Ize žít v prostředí důvěry.

Preventivní program školy - zde (541.75 kB)
Postup školy při řešení neomluvené absence u žák - zde
Krizový plán školy pro řešení šikanování žáků - zde

 

 

Kam se obrátit

a

Linka bezpečí

s

Locika