Obsah

Prevence a preventivní program školy

Preventivni program školy vychází z pokynů MŠMT, č.j.: 14514/2007-51, který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuálni drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Cílem preventivního programu je ve spolupraci s rodiči formovat osobnost žáka, ktérá je s ohledem na svůj věk schopna se orientovat se v dané problematice, je schopna vážit si svého zdraví, umí nakládat se svým volným časem a má osvojené základní sociální dovednosti.

Preventivní program školy obsahuje základní strategii a zásady, kterými se řídíme při výchově a vzdělávání žáků. V průběhu každého školního roku monitorujeme situaci ve škole, všímáme si aktuálních problémů a vycházíme z předešlých pozitivních zkušeností. Každý vychovný problém vždy řešíme individuálně, hledáme jeho příčinu, snažíme se ji odkrýt, rešit ji rychle a pohotově. Jsme si dobře vědomi toho, že pro úspěch naší práce je zcela zásadní zdravé klima školy. Je nutné děti učit správnému chování a laskavým mezilidským vztahům. Jen pak Ize žít v prostředí důvěry.

Preventivní porogram školy - zde

 


Kam se obrátit

Kam se obrátit o pomoc

Linka bezpečí

116000